Речиси ноторен е фактот дека секаде во светот, иако живеат во исти услови, 
жените живеат подолго од мажите.
Што е главната причина за појаката регенеративна способност на жените?
Дали тие така генетски се наштимани?
И можат ли мажите да сторат нешто за зајакнување на сопствената регенеративна способност?

Еве го моето лаичко искуствено мислење.

1.Генетската наштиманост на жените во регенерацијата на организмот произлегува од нивната менструација.
Просечна жена, во текот на нејзиниот менструален живот исфрла околу 72 литри крв кои редовно мора да ги обнови – што значи дека тогаш организмот на жената работи турбо.Тоа неа ја прави отпорна на болестите својствени за мажите во соодветниот период на возраста (кардио-васкуларните).
Практично гледано, жената е млада се` до нејзината последна менструација.
Но, и губењето на менструацијата само надворешно кај жената остава траги.
Aко таа не стане ненајадлива алапача, и без менструацијата нејзиното тело ќе продолжи да старее со умерен ритам.
2. Може ли мажот да го надомести немањето менструација?
Со што да го излаже својот систем за регенерација?
Очигледно, еден начин е да стане доброволен дарител на крв.
Факт е дека таквите луѓе, при нормална исхрана и физички напори, се исклучително здрави и долговечни.
Друг начин мажот да го излаже својот регенеративен механизам е крвта да се троши за производство на сперма и таа често да се исфрла.
И кога нема на колај сексуален партнер, мажот тоа може да го постигне со на потсмев често изложуваната рачна работа.
Ако умее да си го поттикнува својот сексуален апетит, мажот, во споредба со жената, дури и во подолг период може да го лаже својот регенеративен механизам .
Секако, бидејќи регенерацијата се врши преку обновување на крвта, јасно е дека на мажот му треба многу повеќе напори за тоа да го постигне па за сметка на толкавиот труд сосема е природно устроено задоволството од мастурбацијата.
Да сум нешто доктор, за мене би било академски предизвик да утврдам од колку грама крв се генерира грам сперма. (идеја за докторат?)
Ама не сум доктор и засега за подобрување на мојата регенеративна способност се потпирам на една подваријанта на мојот прочуен прехранбен закон:
“ Не смееш да јадеш во денот во кој не си извежбал“.
Менувам само еден збор :-)
Значи, јас редовната мастурбација ја сметам за регенеративен капиџик на мажот :-)